I Överhogdal finns ett rikt vildmarksliv. Av socknens yta är ca 2/3 obebyggd och består av skogar berg, sjöar, tjärnar, vattendrag och myrar. Ett flertal skogsbilvägar finns som i allmänhet kan nyttjas för att ta sej en bit ut i vildmarken. På vintern finns preparerade leder för skoteråkning. I området finns björn, älg, lodjur, bäver, hjortar, rådjur, orre, tjäder, rovfåglar, etc. Även varg och järv kan dyka upp ibland...

ormvråk

Bär

Det finns stora möjligheter att hitta egna bärmarker med lingon, blåbär, hallon och hjortron.

blabar
lingon
hjortronplockare_3

Svamp

Svamp av olika sorter finns i området

murkla_2

Kanotled

Genom byn går kanotleden Sörtjärn - Flor. Mer info om leden hittar du här

kanot02

 

Naturreservat i Överhogdal
(bilder och faktatext är från beslutsdokumenten för respektive reservat)

Getryggen

Beslutades 2017-10-02 och ligger utefter vägen mot Råberget strax söder om byn.

Areal ca 56 ha.

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt vårda olika värdefulla naturmiljöer med sammantaget mycket höga naturvärden kopplade till skogligk kontinuitet och välutvecklade sandmarksstrukturer. De naturmiljöer som främst finns representerade är en rullstensås med näringsfattig sandstallskog, blockrik sandtallskog samt blandbarrskog. Vidare är syftet med naturreservatet att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, tillgodose behovet av områden för friluftslivet.”

Det är tillåtet för allmänheten att framföra fordon efter vägarna i reservatet, dom streckmarkerade delarna på kartan, dock inte i terrängen.

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp inom reservatet, dock inte de rödlistade svampsorterna.

Hela beslutet kan du läsa här.

karta 2
getryggen

Frägnhällorna

Beslutades 2019-09-02 och ligger ca 6 km nordost om byn.

Areal 76 hektar varav 73 ha produktiv skogsmark..

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets löv- och grannaturskogar med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas.
Syftet nås huvudsakligen genom att skogsmark och andra ingående naturmiljöer får utvecklas fritt. I områden med stor förekomst av lövträd ska dessa naturvärden gynnas genom avveckling av granar

Området karaktiseras av sluttningar och en dalgång mellan bergshöjderna Krusen och Frägnhällarna.

Det är förbjudet att plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och svamp.

Det är ett reservat för den lite mer äventyrliga besökaren. Äventyret består i att ta sig fram i ett väldigt brant och kuperat område. På sina ställen ligger många träd som fallit till marken. som ett naturens “plockepinn”. Har du väl överseende med dessa strapatser så hittar du fina marker.

Exempel på naturvårdsarter i området:

- Lunglav (NT,S)
- Granticka (NT, S)
- Gränsticka (NT, S)
- Ullticka (NT, S)
- Rosenticka (NT, S)
- Doftticka (VU, S)

Hela beslutet kan du läsa här.

Hitta hit

IReservatet är svårtillgängligt och närmare beskrivning kommer preliminärt under 2020.

frägnhällorna översiktskarta
frägnhällan beslutskarta
frägnhällan terrängformer
frägnhällan bild 1
frägnhällan bild 2
frägnhällan bild 4
frägnhällan bild 5
livstr_92x115
livstr_92x115
Website_Design_NetObjects_Fusion